dr Grażyna Szymańska-Matusiewicz, Warszawa

Jestem adiunktem w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Moje zainteresowania naukowe od początku kariery skupiały się na bardzo szczególnym przypadku: społeczności wietnamskiej w Polsce. Obszar moich badań obejmuje nie tylko migrantów zamieszkujących Polskę, ale również ich powiązania z krajem pochodzenia – Wietnamem.

Planując karierę, zdawałam sobie sprawę, iż nieuchronnie będzie ona mieć wymiar międzynarodowy – po pierwsze, ze względu na charakter terenu badawczego, po drugie, z uwagi na to, że środowisko akademickie zajmujące się Wietnamem w Polsce ma charakter bardzo wąski. Na studiach doktoranckich podjęłam działania, dzięki którym stałam się mobilnym naukowcem. Uzyskałam stypendium rządowe za pośrednictwem Biura Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej, które umożliwiło mi realizację badań terenowych w Wietnamie połączoną z nauką języka wietnamskiego. Otrzymałam także grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie odpowiednikiem tego programu są granty Preludium), dzięki któremu mogłam uczestniczyć w konferencjach międzynarodowych.

Dzięki udziałowi w konferencjach European Association for Social Anthropologists (EASA), EuroSEAS (European Association for South East Asian Studies), odbywających się w różnych miastach europejskich, a także w konferencjach poświęconych tematyce migracji, np. organizowanej w Hongkongu „Asian Migration and the Global Asian Diaspora”, czy corocznej konferencji „Engaging in Vietnam” współorganizowanej przez amerykańskich oraz wietnamskich badaczy miałam możliwość nawiązania wielu kontaktów z naukowcami zajmującymi się podobną tematyką do mojej.

Kontakty z naukowcami z zagranicy umożliwiły mi wymianę doświadczeń i idei na temat roli, jaką odgrywa wspólne socjalistyczne dziedzictwo Polski i Wietnamu w aktualnych relacjach pomiędzy tymi dwoma krajami. Przyczyniła się do tego zorganizowana przez mój Instytut i Instytut Filozofii i Socjologii PAN w marcu 2014 roku Warszawie konferencja „The Global Vietnamese Diaspora”, na której badacze ze Stanów Zjednoczonych oraz licznych krajów europejskich dyskutowali o roli czynników historycznych w procesie kształtowania się migracji z Wietnamu do różnych krajów świata i specyfice poszczególnych społeczności. Kontynuacją tych dyskusji były wykłady gościnne, na które zostałam zaproszona przez University of California in Riverside oraz University of Washington in Seattle.

Już jako adiunkt uzyskałam grant SONATA NCN, dzięki któremu odbyłam dwa wyjazdy badawcze do Wietnamu. W najbliższych latach zamierzam rozszerzyć badania o migranckie społeczności wietnamskie zamieszkujące inne kraje. Moje międzynarodowe doświadczenia i kontakty z całą pewnością będą pomocne w realizacji tego zadania.

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – http://www.ippt.pan.pl

Głównym zadaniem Instytutu jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Najważniejszymi kierunkami badań prowadzonych w Instytucie są: mechanika teoretyczna i stosowana, teoria sprzężonych pól mechanicznych i fizycznych, teoretyczna i eksperymentalna mechanika materiałów i konstrukcji, metody komputerowe w mechanice, akustoelektronika oraz zastosowania ultradźwięków w medycynie.

Znaczna część badań jest również prowadzona w kilku podstawowych gałęziach nauki i techniki, takich jak: fizyka i termodynamika ośrodków ciągłych, fizyka plazmy, dynamika stochastyczna, mechanika płynów, oddziaływanie promienia laserowego z powierzchnią metalu, nanofotonika, matematyka stosowana, oraz informatyka stosowana i bioinformatyka.

Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej – http://www.kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponujemy pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Działania KPK w Programie Horyzont 2020 są wspomagane przez 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych mieszczących się w największych ośrodkach akademickich i kilkanaście Branżowych Punktów Kontaktowych ulokowanych przy Polskich Platformach Technologicznych i kluczowych klastrach. Pomocą służy Państwu kilkudziesięciu wysokiej klasy ekspertów posiadających wiedzę z zakresu programów sektorowych, jak i budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów. Istotne wsparcie otrzymacie Państwo również w przypadku rozwiązywania problemów prawnych, własności intelektualnej, pozyskania kredytów i uczestnictwa w dedykowanych programach rozwoju technologii bazujących na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dokładamy wszelkich starań, aby świadczyć usługi na najwyższym, profesjonalnym poziomie. Wykorzystujemy cały nasz potencjał i wieloletnie doświadczenie dotyczące prowadzenia unijnej polityki i mechanizmów wsparcia dla obszaru badań, rozwoju technologii i innowacji. Eksperci KPK wnieśli swój znaczący wkład w budowę Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), przygotowanie kolejnych programów ramowych – 6PR, 7PR i Horyzontu 2020 – oraz przygotowanie i implementację funduszy strukturalnych. W okresie działania KPK zorganizowano ponad 1500 spotkań, dni informacyjnych i warsztatów, udzielono ponad 70 000 konsultacji oraz opublikowano ponad 250 materiałów wydawniczych.

Szanowni Państwo, zapraszamy do skorzystania z naszych rad i wsparcia w przygotowywaniu nowych wniosków projektowych. Wierzymy, że wspólnie uda nam się zdobyć wiele wartościowych grantów i że odniesiemy wiele sukcesów. Państwa zadowolenie będzie dla nas największą nagrodą.